Groene Schoolpleinen

 

Basisschool de Piramide Zuilen In het onderzoeksprogramma de 'leer'kracht van groene schoolpleinen (2013-2018) doe ik samen met Hogeschool Leiden en VU Amsterdam onderzoek naar de meerwaarde van een groen schoolplein voor kinderen en de pedagogische praktijk. Het programma bestaat uit twee parallelle onderzoekstrajecten. In onderzoekstraject 1 worden de opbrengsten van groene schoolpleinen voor het welzijn en functioneren van de kinderen onderzocht door middel van kwantitatief, gecontroleerd onderzoek. In onderzoekstraject 2 wordt nagegaan hoe een integraal gebruik van groene schoolpleinen in de dagelijkse onderwijspraktijk kan worden bevorderd.

lectoraat natuur en kind Op de webpagina van hogeschool Leiden   kun je meer lezen over dit project en de resultaten. Binnen dit project ben ik met name betrokken bij het promotie-onderzoek van Janke Wesselius naar effecten van vergroening van het schoolplein op het welzijn en de gezondheid van kinderen. Hieronder vind je de laatste informatie over de stand van zaken binnen dit onderzoek.

Laatste nieuws

Wetenschappelijk artikel

concentratie De eerste resultaten van het onderzoek op 9 basisscholen - waarvan 5 hun schoolplein hebben vergroend - zijn geanalyseerd en verwerkt in een artikel dat is gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift "Landscape and Urban Planning (Vol 18, 2018, p. 15-26). Eén van de bevindingen is dat spelen op een vergroend schoolplein gunstiger is voor de concentratie en aandacht dan spelen op een niet vergroend, 'grijs' schoolplein. Daarnaast laat het onderzoek zien dat dat jongere kinderen zich pro-socialer gedragen na de vergroening, en dat meisjes meer intensief beweeggedrag vertonen. Download het artikel .

 


groene schoolpleinenWebsite van Fonds 1818 over groene schoolpleinen

 

gezonde schoolpleinenWebsite van IVN over gezonde schoolpleinen