Groene Speelplekken

Groene speelplekken hebben kinderen veel te bieden. Ze nodigen uit tot intensief bewegen, zoals klimmen en rennen, en het verkennen van eigen grenzen. Maar ze vervullen ook andere behoeften, zoals rustig ergens kunnen zitten, fantasiespel, dingen otndekken, maken en bouwen, verstoppen en en het ervaren van grond, water, gras, zon en wind. Onderzoek maakt deze voordelen zichtbaar en meetbaar. Hieronder vind je meer informatie over twee actuele onderzoeksprojecten naar groene speelplekken. Klik hier voor een meer compleet overzicht van onderzoek naar jeugd, natuur en gezondheid

 


Groene Schoolpleinen

Basisschool de Piramide Zuilen In het onderzoeksprogramma de 'leer'kracht van groene schoolpleinen (2013-2020) doe ik samen met Hogeschool Leiden en VU Amsterdam onderzoek naar de meerwaarde van een groen schoolplein voor kinderen en de pedagogische praktijk. Het programma bestaat uit twee parallelle onderzoekstrajecten. In onderzoekstraject 1 worden de opbrengsten van groene schoolpleinen voor het welzijn en functioneren van de kinderen onderzocht door middel van kwantitatief, gecontroleerd onderzoek. In onderzoekstraject 2 wordt nagegaan hoe een integraal gebruik van groene schoolpleinen in de dagelijkse onderwijspraktijk kan worden bevorderd.

lectoraat natuur en kind Op de webpagina van hogeschool Leiden   kun je meer lezen over dit project en de resultaten. Binnen dit project ben ik met name betrokken bij het promotie-onderzoek van Janke Wesselius naar effecten van vergroening van het schoolplein op het welzijn en de gezondheid van kinderen.

Wetenschappelijke publicaties

Frontiers

concentratie De uitkomsten van het onderzoek naar het realiseren van buitenlessen op groene schoolpleinen zijn gepubliceerd in het tijdschrift frontiers . Het onderzoek geeft inzicht in belemmeringen om buitenles op het schoolplein te realiseren en oplossingen voor leerkrachten om deze te overwinnen.

 

Landscape and Urban Planning

concentratie De eerste resultaten van het onderzoek op 9 basisscholen - waarvan 5 hun schoolplein hebben vergroend - zijn geanalyseerd en verwerkt in een artikel dat is gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift "Landscape and Urban Planning (Vol 18, 2018, p. 15-26). Eén van de bevindingen is dat spelen op een vergroend schoolplein gunstiger is voor de concentratie en aandacht dan spelen op een niet vergroend, 'grijs' schoolplein. Daarnaast laat het onderzoek zien dat dat jongere kinderen zich pro-socialer gedragen na de vergroening, en dat meisjes meer intensief beweeggedrag vertonen. Download het artikel .

 


Lezing groene schoolpleinen

concentratie Regelmatig verzorg ik als spreker lezingen over het thema groene schoolpleinen. In deze lezingen geef ik een overzicht van de actuele stand van zaken in het onderzoek naar het belang van contact met natuur voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen, en hoe groene schoolpleinen hieraan kunnen bijdragen. Ook bespreek ik praktische tips voor ontwerp, inrichting en gebruik van het plein en inspirerende voorbeelden. Bekijk een youtube video van een presentatie of klik hier voor meer informatie over tarieven en boekingen.

 


groene schoolpleinenWebsite van Fonds 1818 over groene schoolpleinen

 

gezonde schoolpleinenWebsite van IVN over gezonde schoolpleinen